STUUR ONS EEN MAIL info@masonjarbelgie.be
BEL ONS 0032 15647506

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Privacy policy dd. 1 september 2014
Alvorens de websites van MASON JAR BELGIE te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen.

1.    Draagwijdte en doel van deze privacy policy
1.    Algemeen beleid inzake privacybescherming – Voor MASON JAR BELGIE is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. MASON JAR BELGIE beschouwt de bescherming van de privacy en van de persoonsgegevens van haar klanten en van de gebruikers van haar diensten en producten als heel belangrijk. Wij houden ons aan de eisen die de toepasselijke regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens stelt. Ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens is erop gericht onze praktijken en principes op dit vlak transparant te maken.
2.    Toepassingsgebied van deze policy – Deze policy inzake bescherming van persoonsgegevens (de “privacy policy”) beschrijft welke persoonsgegevens wij in het kader van de MASON JAR BELGIE websites verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacy policy moet samen worden gelezen met de gebruikersvoorwaarden .
3    Wijzigingen – We kunnen deze privacy policy te allen tijde wijzigen. Wanneer MASON JAR BELGIE wijzigingen aanbrengt in deze privacy policy, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast.

2.    Verwerking van persoonsgegevens door MASON JAR BELGIE
1.    Personen van wie gegevens worden verzameld – Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van (i) de personen die een account aanmaken, namelijk ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de gebruikers, en die deze privacy policy lezen en aanvaarden (“jij”), en (ii) de gebruikers, hoofzakelijk kinderen die de MASON JAR BELGIE websites gebruiken (de “gebruikers”).
2.    Aard van verzamelde gegevens – Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens:
▪    gegevens die jij of de gebruikers rechtstreeks aan ons verstrekken in het kader van registratie op de MASON JAR BELGIE -sites zoals onder meer je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, facturatiegegevens en offline en online identificatiegegevens van de gebruikers, waaronder gegevens van sociale media accounts (“identificatiegegevens”);
▪    gegevens die volgen uit het gebruik van de MASON JAR BELGIE -websites, zoals waar wanneer en via welke browser en toestel de MASON JAR BELGIE websites worden geraadpleegd
3.    Doeleinden van de gegevensverwerking – Wij verwerken identificatiegegevens en gebruiksgegevens voor de goede werking en voortdurende verbetering van de werking van de MASON JAR BELGIE websites. Hiertoe behoren voornamelijk de volgende doeleinden:
▪    doelen die expliciet worden vermeld bij verstrekking van gegevens of doelen die inherent zijn aan de werking van de MASON JAR BELGIE -websites;
▪    klanten- en facturatiebeheer en alle gerelateerde diensten verbonden aan een gebruikersaccount;
▪    faciliteren van alle communicatie tussen jou en MASON JAR BELGIE ;
▪    monitoring en optimalisering van de gebruikservaring;
▪    personaliseren van reclame voor MASON JAR BELGIE producten en diensten.
4.    Bewaring van gegevens – Wij bewaren identificatiegegevens zolang als redelijkerwijze nodig in het kader van onze commerciële relatie met jou en gebruikers. Wij bewaren je e-mails met schriftelijke vragen zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
5.    Verstrekking van gegevens aan derden – Wij zullen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor de dienstverlening of de verkoop van (een deel van) MASON JAR BELGIE aan een derde partij, in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit of wanneer wij er redelijkerwijze mogen van uitgaan dat dit wettelijk verplicht is. Verder kunnen we je gegevens en die van de gebruikers mits jouw toestemming verstrekken aan derde partijen met wie we commerciële relaties onderhouden zodat zij of MASON JAR BELGIE je berichten kunnen sturen ter promotie van hun producten en diensten. Indien je dergelijke berichten van deze derde partijen niet wenst te ontvangen, kan je MASON JAR BELGIE en/of die partij daarvan op de hoogte brengen en zal jouw beslissing door MASON JAR BELGIE en/of die derde partij gerespecteerd worden. Wanneer je met een kredietkaart of vergelijkbaar systeem betaalt, geven we je kaartgegevens door aan onze bank en/of payment support providers ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude, misdrijf of misbruik van de MASON JAR BELGIE websites kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
6.    Opslag van gegevens buiten de Europese Unie – Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.
7.    Beveiliging van gegevens – De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgebonden gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer jij en/of de gebruikers via de MASON JAR BELGIE -websites persoonsgegevens verstrekken.

3.    Marketing door MASON JAR BELGIE
1.    Nieuwsbrief – MASON JAR BELGIE biedt een nieuwsbrief aan, waarop jij en/of de gebruikers zich kunnen inschrijven. In de nieuwsbrief staan onder andere actualiteiten, evenementen, nieuws en nieuwe diensten en producten waarmee MASON JAR BELGIE geïnteresseerden wil informeren. Jouw e-mailadres en/of dat van de gebruikers wordt aan de lijst van abonnees op de nieuwsbrief toegevoegd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij en/of de gebruiker zich kunnen afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief is in handen van MASON JAR BELGIE . Mits jouw toestemming kunnen jouw abonneegegevens en die van de gebruiker aan derden worden verstrekt .
2.    Direct marketing – MASON JAR BELGIE kan jou en gebruikers mits jouw toestemming gepersonaliseerde reclame sturen op basis van identificatiegegevens (bijvoorbeeld om jou en gebruikers verjaardagswensen te sturen) en gebruiksgegevens (bijvoorbeeld om jou en gebruikers aanbevelingen te kunnen sturen over nieuwe producten en diensten).Indien je dit niet wenst, kan je kosteloos naar de klantendienst die je op de websites kan terugvinden, vragen om dergelijke reclame niet langer te ontvangen.

4.    Gebruik van cookies door MASON JAR BELGIE
1.    Standaard gebruik van cookies –Wij maken gebruik van cookies op onze websites. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Aan de hand van functionele cookies kunnen wij het gebruiksgemak van de website aanzienlijk verhogen, onder meer door jouw taalkeuze bij te houden. Aan de hand van niet-functionele cookies kunnen wij het gedrag van jou als gebruiker analyseren. Wij maken gebruik van Google Analytics. Deze niet-functionele cookie verzamelt anoniem verkeersgegevens om ons te helpen analyseren hoe jij de websites gebruikt, zij houden onder meer bij welke pagina’s jij als gebruiker opvraagt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om passende producten te tonen en de websites te optimaliseren.
2.    Weigering van cookies – Jij of de gebruikers kunnen het gebruik van cookies in de browser van de computer uitschakelen of beperken maar dit zal een aanzienlijke impact hebben op de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website.

5.    Uitoefening van rechten ten aanzien van persoonsgegevens
1.    Rechten van jou en gebruikers – Je kunt zelf persoonsgegevens die op jou of op de gebruikers betrekking hebben beheren, onder meer via inzage, wijziging of verwijdering ervan.
2.    Uitoefening van deze rechten –Alle vragen over onze privacy policy of vragen omtrent verwijdering/wijziging van gegevens alsook klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten dienen uitsluitend via de klantendienst te verlopen. Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben.

6.    Diverse bepalingen
1.    Rechtskeuze – Deze privacy policy is onderworpen aan en is opgesteld in overeenkomst met de wetten van België, met uitzondering van de beginselen van internationaal privaatrecht.
2.    Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze privacy policy als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de rest van de privacy policy worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige bepalingen.
3.    Voortbestaan – De bepalingen in deze privacy policy, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.
4.    Opslag van deze privacy policy – Je kan te allen tijde een kopie van deze privacy policy consulteren via www.masonjarbelgie.be om deze op een eenvoudige manier op een duurzame gegevensdrager te kunnen opslaan.
5.    Websites of applicaties van derden – Deze privacy policy is niet van toepassing op websites of applicaties van derden die door middel van links met de MASON JAR BELGIE websites zijn verbonden of waarnaar op een andere manier wordt verwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy policy van deze websites en applicaties te lezen alvorens ervan gebruik te maken.